06 -Sol·licitud de Llicència d'Obra Menor a Sòl Rústic Protegit

Es tracta de petició d’obres sense necessitat de projecte dins sòl rústic protegit.

S’ha d’especificar:

  • Promotor de les obres.
  • Ubicació.

S’ha d’emplenar el plec de condicions per a obres sense projecte

Arxius a adjuntar:

- Nomenament de constructor.

- Redacció de pressupost detallat.

- Croquis de les obres a realitzar.

- Fotografies de l’objecte de la comunicació prèvia

- Comprovant del pagament de l’impost sobre construccions (<30.000€ un 2.8%, entre 30.001 i 200.000€ un 3,00%, >200.001€ un 3,20 % sobre Pressupost).

- Comprovant del pagament de taxes (0,55% sobre pressupost amb un mínim de 35€).


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/sollicitud-llicencies-dobres/06-sollicitud-de-llicencia-dobra-menor-sol-rustic