05 -Comunicació Prèvia d'Obra d'Escassa Entitat

Es tracta de la declaració responsable per inici d’obres d’escassa entitat dins sòl urbà.

S’ha d’especificar:

  • Promotor de les obres.
  • Ubicació.

S’ha d’emplenar el plec de condicions per a comunicació prèvia d’obra d’escassa entitat.

Arxius a adjuntar:

- Nomenament de constructor.

- Redacció de pressupost detallat.

- Croquis de les obres a realitzar.

- Fotografies de l’objecte de la comunicació prèvia

- Comprovant del pagament de l’impost sobre construccions (2.8% sobre Pressupost).

- Comprovant del pagament de taxes (0,55% sobre pressupost amb un mínim de 35€).


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/sollicitud-llicencies-dobres/05-comunicacio-previa-dobra-descassa-entitat