PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE D’OBRES DE “RENOVACIÓ DE CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE A UN TRAM DEL CARRER MAJOR D’ESPORLES” MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

Nombre d'expedient
1/2015
Data publicació
04-Novembre-2015
Termini presentació d'ofertes
19-Novembre-2015
Tipus de procediment
Tipus de contracte

Source URL: https://ajesporles.net/contractes/plec-de-clausules-administratives-particulars-que-han-de-regir-el-contracte-dobres-de