Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació, per procedimient negociat sense publicitat, tramitació ordinària, per a l’execució de “instal•lacio d’enllumenat al camp de futbol” del terme municipal d’Esporles

Data publicació
22-Juliol-2016
Tipus de procediment
Tipus de contracte

Source URL: https://ajesporles.net/contractes/plec-de-clausules-administratives-particulars-que-regira-la-contractacio-procedimient