POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

<p>La Direcció / L’Òrgan de Govern de l’<strong>AJUNTAMENT D’ESPORLES</strong> (d’ara endavant, el responsable del tractament) assumeix la màxima responsabilitat i compromís amb l’establiment, implementació i manteniment de la present política de protecció de dades, a fi de garantir la millora contínua del responsable del tractament amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 4 de maig de 2016), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica, legislació sectorial específica i les normes de desenvolupament).</p> <p>La política de protecció de dades de l’<strong>AJUNTAMENT D’ESPORLES</strong> es basa en el <u>principi de responsabilitat proactiva</u>, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa aquesta política, i és capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control competents.</p> <p>En aquest sentit, el responsable del tractament s’ha de regir pels principis següents, que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals:</p> <ol> <li><u>Protecció de dades des del disseny</u>: el responsable del tractament ha d’aplicar, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del tractament mateix, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la pseudonimització, concebudes per aplicar d’una manera efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament.</li> <li><u>Protecció de dades per defecte</u>: el responsable del tractament ha d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la intenció de garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessàries per a cada una de les finalitats específiques del tractament.</li> <li><u>Protecció de dades en el cicle de vida de la informació</u>: les mesures que garanteixin la protecció de les dades personals han de ser aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.</li> <li><u>Licitud, lleialtat i transparència</u>: les dades personals s’han de tractar d’una manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.</li> <li><u>Limitació de la finalitat</u>: les dades personals s’han de recollir amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no s’han de tractar ulteriorment d’una manera incompatible amb aquestes finalitats.</li> <li><u>Minimització de dades</u>: les dades personals han de ser adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.  </li> <li><u>Exactitud</u>: les dades personals han de ser exactes i, si és necessari, han d’estar actualitzades; s’han d’adoptar totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les quals es tracten.</li> <li><u>Limitació del termini de conservació</u>: les dades personals s’han de mantenir de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals.</li> <li><u>Integritat i confidencialitat</u>: les dades personals s’han de tractar de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.</li> <li><u>Informació i formació</u>: una de les claus per garantir la protecció de les dades personals és la formació i la informació que es facilitin al personal involucrat en el tractament d’aquestes. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades ha de ser convenientment format i informat sobre les seves obligacions en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.</li> </ol> <p> La política de protecció de dades de l’<strong>AJUNTAMENT D’ESPORLES</strong> és comunicada a tot el personal del responsable del tractament i posada a la disposició de totes les parts interessades.</p> <p>En conseqüència, la present política de protecció de dades involucra tot el personal del responsable del tractament, que l’ha de conèixer i assumir, considerant-la com a pròpia, i cada membre del personal esmentat ha de ser responsable d’aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat, així com d’identificar i aportar les oportunitats de millora que consideri oportunes amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el seu compliment.</p> <p>Aquesta política ha de ser revisada per la Direcció / l’Òrgan de Govern de l’<strong>AJUNTAMENT D’ESPORLES</strong> tantes vegades com es consideri necessari, per adequar-se, en tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.</p>

Source URL: https://ajesporles.net/politica-de-proteccio-de-dades