Funcions de la Policia Local

Les principals funcions que té encomanades la POLICIA LOCAL, ja sigui en matèria administrativa o judicial, bàsicament estan reflectides en la LLEI ORGÀNICA DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT 2/1986, la LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE SEGURETAT CIUTADANA 1/1992 i la LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL 7/1985.

La LOFCS, en el seu article 53, indica que:

1. Els cossos de policia local han d'exercir les funcions següents:

a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar o custodiar els edificis i instal·lacions.

b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les Normes de Circulació.

c) Instruir atestats per accident de circulació dins del nucli urbà.

d) Dur a terme funcions de policia administrativa en tot el que fa referència a ordenances, bans i altres disposicions municipals, dins l'àmbit de les seves competències.

e) Participar en les funcions de policia judicial, en la forma establerta en l'article 29.2 de la mateixa llei.

f) Prestar auxili en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, i participar, en la forma prevista en les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.

g) Efectuar diligències de prevenció i actuacions que tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració establert en les juntes de seguretat.

h) Vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat i amb la policia de les comunitats autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan siguin requerits.

i) Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerits.


Source URL: https://ajesporles.net/funcions-de-la-policia-local