Portal de transparència

<h3>Llei de transparència</h3> <div class="text-align-justify"><br /> La&nbsp;Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern&nbsp;regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques.<br /> <br /> La llei també crea un&nbsp;portal de transparència, un registre de grups d'interès i la comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública; regula el silenci administratiu positiu i l'exercici del dret d'accés a la informació a partir dels setze anys; fixa en un mes el termini per resoldre les peticions, i estableix un sistema de garanties i reclamacions i un règim sancionador, que inclou, per exemple, multes de fins a 12.000 euros i la destitució d'alts càrrecs per infraccions molt greus. Així mateix, atorga al Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes la facultat de vetllar pel compliment de les obligacions i els drets que estableix.<br /> <br /> La iniciativa és aplicable al&nbsp;Govern de les Illes Balears, l'administració local, el Parlament i els òrgans estatutaris, les universitats, els grups d'interès, les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o que reben fons públics, els partits polítics, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions.<br /> <br /> L'Ajuntament d'Esporles&nbsp;vol&nbsp; avançar per adaptar-se a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, sense oblidar igualment totes les obligacions de transparència que&nbsp;la&nbsp;Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i el bon govern de les Illes Balears&nbsp;estableix, informació que s'anirà classificant segons l'apartat corresponent del Portal.<br /> <br /> Per a tal cosa, l'Ajuntament d'Esporles&nbsp;està compromès amb aquests objectius i pretén que el canal preferent d'accés de la ciutadania a la informació&nbsp;sigui a través d'aquest Portal de Transparència.<br /> <br /> També recordar que a poc a poc s'anirà&nbsp;afegint més informació.</div>

Source URL: https://ajesporles.net/portal-de-transparencia