CONVOCATÒRIA PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TÈCNIC/A DE CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ, COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT D’ESPORLES

Vinculació: personal laboral temporal.


Denominació: tècnic/a de cultura, participació ciutadana i comunicació.

Grup: A; subgrup: A1


Procediment de selecció: Concurs-oposició, en torn lliure.


Disponibilitat horària: Per a l’exercici de les funcions i responsabilitats assignades al lloc es requereix disponibilitat horària (Hi ha activitats que es poden realitzar a l’horabaixa, caps de setmana o festius).


Es tracta de la creació d'una borsa de treball per cobrir les necessitats relatives a les circumstàncies que permeten contractar personal laboral temporal, en qualsevol de les seves modalitats, segons allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (en endavant, EBEP) i el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Aquesta borsa quedarà sense efecte quan se substitueixi per la borsa sorgida d'una propera convocatòria. En altre cas, aquesta borsa tindrà una vigència màxima de tres anys des de la publicació de la llista definitiva al BOIB.


Source URL: https://ajesporles.net/ofertes-ocupació-pública/convocatoria-constituir-una-borsa-de-tecnica-de-cultura-participacio