Programes mixtes de formació i ocupació

Programes de formació dual,  en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica per a persones desocupades. Finançats al 100% pel SOIB.

L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social.

 

Nom del programa: SANT PERE

Linia: SOIB30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Fons finançament: SOIB 30 Formació i Ocupació finançat amb fons del SOIB mitjançant Conferència Sectorial

Formació: Certificat de Professionalitat de nivell II AGAR0108 Aprofitaments Forestals.

Durada: 11 mesos.

Objectius específics de l’obra o servei d’interès general i social del projecte*

Descripció de les actuacions dels alumnes -treballadors/es

1.  PREVENIR EL RISC D'INCENDI DE LA XARXA DE CAMINS I MONTS DEL MUNICIPI D'ESPORLES COM A ESPAIS D'INTERÈS GENERAL I PATRIMONI DE LA HUMANITAT

- Creació de vies per el desembosc

- Reduir la massa forestal, tala i poda d'arbres

- Tasques de dasometria i marcatge dels peus per la posterior tala

- Poda d'alçada dels exemplars perillosos

- Creació de discontinuïtats horitzontals i verticals (faixa forestal)

- Eliminació de les restes vegetals no aprofitables mitjançant cremes controlades o capolant-los

- Batollar les pinyes per el seu aprofitament

- Conservació i millora dels camins i monts

- Millora dels accessos per els vehicles i serveis d'emergència

- Extracció del material forestal amb cabrestant

- Tasques d'anivellació i compactació del terreny

- Correcció hidrològica-forestal

 

2.  AUGMENTAR LA SEGURETAT I PROTECCIÓ DE LA XARXA DE CAMINS I MONTS, EVITAR ELS ACCIDENTS PER MANCA DE NETEJA I MANTENIMENT, I MILLORAR ELS ACCESSOS PER ELS  SERVEIS   D’EMERGÈNCIA

- Reduir la massa forestal, tala i poda d'arbres

- Tasques de dasometria i marcatge dels peus per la posterior tala

- Eliminació de les restes vegetals no aprofitables mitjançant cremes controlades o capolant-los

- Conservació i millora dels camins i monts

- Millora dels accessos per els vehicles i serveis d'emergència

3.  MINIMITZAR ELS IMPACTES DE LES PLUGES TORRENCIALS

-Construcció, neteja i manteniment del tàlveg dels torrents

- Eliminació de les restes vegetals no aprofitables mitjançant cremes controlades o capolant-los.

- Tasques d'anivellació i compactació del terreny

- Correcció hidrològica-forestal

4. NETEJA I MANTENIMENT, DE LES RUTES CICLOTURÍSTIQUES. AFAVORIR LA DESESTACIONALITZACIÓ MITJANÇANT LA  SEVA PROMOCIÓ TURÍSTICA I LA  REACTIVACIÓ DEL SENDERISME.

- Conservació i millora dels camins i monts

- Construcció i manteniment de tancats

- Conservació i millora de la senyalització de les rutes als camins i monts

- Anivellació i compactació del terreny.

- Neteja de residus

 

Nom del programa: SON TRIAS

Linia: SOIBJOVE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Fons finançament: SOIB JOVE Formació i ocupació finançat pel SOIB amb la participació del SEPE i el cofinançament del Fons Social Europeu

Formació: Certificat de professionalitat de nivell I AGAR0309Activitats auxiliars en conservació i millora dels monts i AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria.

Durada: 12 mesos.

objectius específics de l’obra o servei d’interès general i social del projecte*

descripció de les actuacions dels alumnes -treballadors/es

1.  PREVENIR EL RISC D'INCENDI DE LA XARXA DE CAMINS I MONTS DEL MUNICIPI D'ESPORLES COM A ESPAIS D'INTERÈS GENERAL I PATRIMONI DE LA HUMANITAT

 

-Neteja de la zona: desbrossament del terreny, poda i tala d’arbres

- Crema de subproductes

- Manteniment fitosanitari de les zones.

- Producció de llenya

- Conservació i millora dels camins i monts

- Construcció i manteniment de tancats

- Obres auxiliars de manposteria

- Anivellació i compactació del terreny

- Correcció hidrològica-forestal

-Construcció, neteja i manteniment de passos d'aigua i cunetes

- Neteja i manteniment del material vegetal de la ribera per augmentar l'estabilitat dels caudals i respectat de la diversitat biològica

- Manteniment i optimització de les xarxes d'abastament

- Neteja de residus

- Conservació i millora dels camins i monts

- Millora dels accessos pels vehicles i serveis d'emergència

-  Conservació i millora de la senyalització de rutes als camins i monts

 

2. AUGMENTAR LA SEGURETAT I PROTECCIÓ DE LA XARXA DE CAMINS I MONTS, EVITAR ELS ACCIDENTS PER MANCA DE NETEJA I MANTENIMENT, I MILLORA DELS ACCESSOS PER ELS  SERVEIS  D’EMERGÈNCIA

- Conservació i millora dels camins i monts

- Construcció i manteniment de tancats

- Obres auxiliars de manposteria

- Anivellació i compactació del terreny

- Neteja de residus.

- Correcció hidrològica-forestal

-  Millora dels accessos pels vehicles i serveis d'emergència

-  Conservació i millora de la senyalització de rutes als camins i monts

3.MINIMITZAR ELS IMPACTES DE LES PLUGES TORRENCIALS

- Neteja de la zona : desbrossament del terreny, poda i tala d’arbres.

- Crema de subproductes

- Manteniment fitosanitari de les zones

- Correcció hidrològica-forestal

- construcció, neteja i manteniment de passos d'aigua i cunetes

-Neteja i manteniment del material vegetal de la ribera per augmentar l’estabilitat del caudals  i respectar la diversitat biològica.

- Neteja de residus

 

4. NETEJA I MANTENIMENT, DE LES RUTES CICLOTURÍSTIQUES. AFAVORIR LA DESESTACIONALITZACIÓ MITJANÇANT LA  SEVA PROMOCIÓ TURÍSTICA I LA  REACTIVACIÓ DEL SENDERISME.

 

-Conservació i millora dels camins i monts

-Construcció i manteniment de tancats

- Conservació i millora de la senyalització de les rutes als camins i monts

- Anivellació I compactació del terreny.

- Neteja de residus.

 

5. MILLORAR LA IMATGE DEL MUNICIPI D’ESPORLES AMB  LA INSTALACIÓ I /O CONSERVACIÓ DE PARCS, JARDINS I ZONES VERDES DEL POBLE

CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ MEDIAMBIENTAL

- Tasques de manteniment de  zones de jardí del poble

-Instal·lació i manteniment de parcs, jardins i zones verdes.

Instal·lació i/o manteniment d’infraestructures auxiliars de parcs, jardins i zones verdes.

- Instal·lació i/o manteniment de les instal·lacions existents del sistema de reg.

 

6. TASQUES DE MANTENIMENT DE L’HORT PER TAL DE TENIR PRODUCCIÓ PER PODER UTILITZAR PER DECORAR EL POBLE.

 

 

-Neteja i desbrossament del terreny.

-Moviment de terres.

-Manteniment de l’umbracle.

-Manteniment del viver.

-Revisió i cura del sistema de reg.

-Producció de llavors i sementers.

-Producció i aplicació d’adobs.

-Plantacions i sembrats.

-Manteniment de l’hort.

-Collita dels productes.

 

7. PREVENCIÓ DE LA SEQUERA.

- Tasques de manteniment de l’hort, parcs, jardins i zones verdes  amb especial cura del consum d’aigua.

-Revisió i cura del sistema de reg

-Instal·lació de sistemes de reg eficients

 

8. SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL I PAISATGÍSTICA

-Valoració del paisatge mediterrani i les seves espècies.

-Promoure la utilització d’aigua procedent de fonts alternatives.

-Importància d’una gestió integral i manteniment de torrents.

-Realitzar un us racional de l’aigua.

-Realitzar un manteniment de les xarxes d’abastament i sistemes de regeneració.

-Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. 

 

 

- Contacte: Elisa Cabrer - 971 611556 - centreformacio@esporles.cat