12 °C

Tributs municipals

<p>El període voluntari de cobrament del tributs municipals és dins els mesos d’octubre i novembre, excepte el subministrament d’aigua que es cobra trimestralment. Per fer el pagament dins el període establert cal que consulteu el calendari o domicilieu els vostres tributs. Els contribuents que no hagin rebut l’avís de pagament, el poden sol·licitar a les oficines municipals o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB. <strong>Per fer efectiu els pagaments ho podeu fer:</strong> -Per internet a través de la pàgina web de<a href="http://www.atib.es/general/Municipio.aspx?mun=20"> l'Agència Tributària de les Illes Balears</a> -Per domiciliació bancària: d'aquesta manera, dins el període voluntari, us carregaran al vostre compte els rebuts que hagueu domiciliat. Per demanar la domiciliació bancària, ho podeu fer a:</p> <p>les oficines municipals; l’Agència Tributària de les Illes Balears (carrer de Francesc de Borja Moll, 22 de Palma).</p> <p> Cal presentar una sol·licitud de domiciliació bancària de tributs locals de cobrament periòdic (us podeu descarregar el document en aquesta pàgina).  <strong>Calendari:</strong> -Dins el mesos d'octubre i novembre, es fa el pagament anual de: Impost sobre béns immobles urbans/rústics Impost sobre vehicles de tracció mecànica Impost sobre activitats econòmiques (IAE) Taxa per prestació del servei de recollida i eliminació de fems (immobles i comerços) Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu (immobles i comerços) Vedats de caça Taxa i preus públics de cobrament periòdic anual -Pagament trimestral de: Taxa de subministrament d’aigua, clavegueram i cànon.</p>