12 °C

Pressupost municipal

<p>El pressupost municipal és l’autorització que fa el Ple perque l’equip de govern gestioni quines quantitats i en quines partides s’han de gastar al llarg d’un any.</p> <p>Té diferents fases:</p> <ul> <li>Aprovació del pressupost pel Ple municipal.</li> <li>Execució del pressupost al llarg de l’any pels òrgans de govern.</li> <li>Control intern i extern: internament, verificació per la secretària interventora municipal i pel Ple de com s’ha ajustat el pressupost al mandat aprovat inicialment; externament, control pel Tribunal de Comptes i control del seguiment del Pla d’Estabilitat financera.</li> </ul>