09 -Sol·licitud de pròrrogues

SOL·LICITUD PRÒRROGA AUTOMÀTICA

Per sol·licitar la pròrroga automàtica s’ha de tenir llicència d’obres que esgota el termini d’execució i no haver demanat cap altre pròrroga. Es concedirà pròrroga per la meitat del termini atorgat en primera instància.

S’ha d’especificar:

  • Promotor de les obres.
  • Ubicació.
  • Núm. D’expedient de la Llicència del bàsic concedida

Arxius a adjuntar:

- Comprovant del pagament de la taxa (150€).

 

SOL·LICITUD PRÒRROGA

Per sol·licitar la pròrroga s’ha de tenir llicència d’obres que ha esgotat el termini d’execució i no poder demanar pròrroga automàtica

S’ha d’especificar:

  • Promotor de les obres.
  • Ubicació.
  • Núm. D’expedient de la Llicència del bàsic concedida

Arxius a adjuntar:

- Certificat signat pel tècnic responsable de les obres amb indicació de les obres executades i relació valorada de les obres pendents a executar.

- Fotografies de l’executat.

- Comprovant del pagament de l’impost sobre construccions (<30.000€ un 2.8%, entre 30.001 i 200.000€ un 3,00%, >200.001€ un 3,20 % sobre Pressupost pendent a executar).

- Comprovant del pagament de taxes (0,55% sobre pressupost pendent a executar amb un mínim de 150€).

Documents