Serveis

Les tasques que es realitzen diàriament, entre d'altres, són les següents:

 • Seguretat i ordre públic.

 • Policia administrativa: vetlar pel compliment de les ordenances, normes i resolucions de caràcter administratiu.

 • Policia assistencial: ajuda en general a persones grans, o amb problemàtiques socials.

 • Policia Judicial: prevenció i actuació davant la comissió d'actes delictius. Intervenció i instrucció de les primeres diligències i informes per actes delictius

 • Policia de trànsit: ordenació, regulació, senyalització i vigilància de trànsit. Intervenció i instrucció de d’atestats per accidents de trànsit. Campanyes preventives d’alcoholemia, cinturons de seguretat, sistemes de retenció infantil....

 • Educació viària a l’escola Gabriel Comas i Ribas i a l’Institut d’Educació Secundària Josep Font i Trias

 • Gestió dels vehicles abandonats.

 • Objectes perduts.

 • Suport i cobertura a actes culturals, esportius i lúdics.

 • Control d'ocupacions de via pública.

 • Control de tancaments de carrers.

 • Control del mercat/fira.

 • Control de renous.

 • Control de venda ambulant.

 • Control d'obres sense llicència.

 • Precinte de vehicles.

 • Citacions judicials.