Sol·licitud de Llicències d’activitats

Qui ho pot sol·licitar?
Totes aquelles persones interessades.

Documentació necessària:

*Activitats permanents menors i innòcues
  • Sol·licitud (omplir el formulari d’instància general i especificar que el tràmit que es vol realitzar)
  • Declaració responsable
  • Declaració responsable
  • Projecte de tècnic competent
*Activitats permanent majors

Instal·lació:
  • Sol·licitud (omplir el formulari d’instància general i especificar que el tràmit que es vol realitzar)
  • 3 còpies de projecte tècnic
Obertura:
  • Declaració responsable