Sol·licitud Llicències d'obres majors

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones interessades.

Documentació necessària:

 • Sol·licitud d’obres
 • Assumpció Arquitecte
 • Assumpció Arquitecte tècnic
 • Nomenament de Mestre d’obres/Empresa constructora i Alta d’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
 • 3 còpies del projecte, memòria, plànols i pressupost
 • Estudi de Seguretat i salut
 • Estadística d’edificació i habitatge
 • Pagament de l’Impost sobre construccions (2,4% sobre pressupost)
 • Pagament de taxa per expedició de documents (0,55% sobre pressupost)
 • Fotografies actuals de la finca i dels seus confrontants
 • Títol de propietat o certificació registral
 • Fitxa signada per l’autor del projecte d’avaluació de residus, destinació prevista i valoració econòmica del cost de gestió
  • Còpia del contracte amb MAC Insular

  • Còpia del resguard del pagament de la fiança al Consell de Mallorca

  • Si les obres són a sòl rústic, a més, s’ha de presentar:

 • Plànols de parcel·les adjacents, amb indicació dels metres quadrats i de les construccions existents.
 • Una còpia més del projecte, memòria, plànols i pressupost.